Notice: Undefined index: options in /home/aac/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 194
Politica de confidențialitate - Broker Credite - Consilierul tău de încredere
Credit Broker
A&A Consulting

Română

Politica de confidențialitate
Ultima actualizare la 09-feb-2023
Data intrării în vigoare 10-feb-2023

Această Politică de confidențialitate descrie politicile A&A Indepdenent Consulting S.R.L, București Strada Vicina nr. 3 bloc 33 scara 2 etaj 4 apt.80 Sector 5, Bucuresti 051925, Romania, email: office@aa-c.ro, telefon: +404370330 privind colectarea, utilizarea si dezvaluirea informatiilor dumneavoastra pe care le colectam atunci cand utilizati site-ul nostru ( https://aa-c.ro ). (serviciul”). Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dumneavoastră în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu același lucru, vă rugăm să nu accesați sau utilizați Serviciul.
Putem modifica această Politică de confidențialitate în orice moment fără nicio notificare prealabilă și vom publica Politica de confidențialitate revizuită pe Serviciu. Politica revizuită va intra în vigoare la 180 de zile de la momentul în care Politica revizuită este postată în Serviciu, iar accesul sau utilizarea în continuare a Serviciului după acest timp va constitui acceptarea Politicii de confidențialitate revizuite. Prin urmare, vă recomandăm să revizuiți periodic această pagină.

Informații pe care le colectăm:
Vom colecta și procesa următoarele informații personale despre dvs.:

Nume
E-mail
Mobil
Adresa de lucru
Sursa de venit
Angajator

Cum folosim informațiile dvs.:
Vom folosi informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră în următoarele scopuri:

Marketing/ Promoțional
Dacă dorim să folosim informațiile dvs. în orice alt scop, vă vom cere consimțământul și vă vom folosi informațiile numai la primirea consimțământului dvs. și apoi, numai în scopul (scopurile) pentru care acordăm consimțământul, cu excepția cazului în care ni se cere să facem altfel de către lege.

Păstrarea informațiilor dvs.:
Vom păstra informațiile dumneavoastră personale la noi timp de 90 de zile până la 2 ani după ce utilizatorii își închid conturile sau atât timp cât avem nevoie de ele pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate, așa cum este detaliat în această Politică de confidențialitate. Este posibil să fie nevoie să păstrăm anumite informații pentru perioade mai lungi, cum ar fi păstrarea evidenței/raportarea în conformitate cu legislația aplicabilă sau din alte motive legitime, cum ar fi aplicarea drepturilor legale, prevenirea fraudei etc. Informații anonime reziduale și informații agregate, niciuna dintre acestea nu vă identifică (direct sau indirect), pot fi stocate pe termen nelimitat.

Drepturile tale:
În funcție de legea care se aplică, este posibil să aveți dreptul de a accesa și de a rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal sau de a primi o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de a restricționa sau de a vă opune procesării active a datelor dumneavoastră, cereți-ne să vă împărtășim (portăm) datele personale. informații către o altă entitate, să retrageți orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat pentru a vă prelucra datele, dreptul de a depune o plângere la o autoritate statutară și orice alte drepturi care pot fi relevante în conformitate cu legile aplicabile. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți scrie la office@aa-c.ro. Vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare.
Puteți renunța la comunicările de marketing direct sau la profilarea pe care o efectuăm în scopuri de marketing, scriindu-ne la office@aa-c.ro.
Rețineți că, dacă nu ne permiteți să colectăm sau să procesăm informațiile personale necesare sau să retrageți consimțământul de a le procesa în scopurile cerute, este posibil să nu puteți accesa sau utiliza serviciile pentru care au fost căutate informațiile dvs.

Cookie-uri etc.
Pentru a afla mai multe despre cum le folosim și despre opțiunile dvs. în legătură cu aceste tehnologii de urmărire, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Securitate:
Securitatea informațiilor dumneavoastră este importantă pentru noi și vom folosi măsuri de securitate rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită sau modificarea neautorizată a informațiilor dumneavoastră sub controlul nostru. Cu toate acestea, având în vedere riscurile inerente, nu putem garanta securitatea absolută și, în consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea oricărei informații pe care ni le transmiteți și o faceți pe propriul risc.

Reclamații / Responsabil cu protecția datelor:
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. care sunt disponibile la noi, puteți trimite un e-mail ofițerului nostru de reclamații la A&A Indepdenent Consulting S.R.L, București Strada Vicina nr. 3 bloc 33 scara 2 etaj 4 apt.80 Sector 5, email: office@aa-c.ro. Vom aborda preocupările dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare.

English

Privacy Policy
Last Updated On 09-Feb-2023
Effective Date 10-Feb-2023

This Privacy Policy describes the policies of A&A Indepdenent Consulting S.R.L, Bucuresti Strada Vicina nr. 3 bloc 33 scara 2 etaj 4 apt.80 Sector 5, Bucuresti 051925, Romania, email: office@aa-c.ro, phone: +404370330 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://aa-c.ro ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.
We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

Information We Collect:
We will collect and process the following personal information about you:

Name
Email
Mobile
Work Address
Income
Employee

How We Use Your Information:
We will use the information that we collect about you for the following purposes:

Marketing/ Promotional
If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

Retention Of Your Information:
We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after users terminate their accounts or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

Your Rights:
Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at office@aa-c.ro. We will respond to your request in accordance with applicable law.
You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at office@aa-c.ro.
Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

Cookies Etc.
To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

Security:
The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

Grievance / Data Protection Officer:
If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at A&A Indepdenent Consulting S.R.L, Bucuresti Strada Vicina nr. 3 bloc 33 scara 2 etaj 4 apt.80 Sector 5, email: office@aa-c.ro. We will address your concerns in accordance with applicable law.

more insights

Refinanțare Credite

Ce este un broker de credite? Brokerul de credit nevoi personale, este un intermediar profesionist care facilitează procesul de creditare dintre clientul persoană fizică sau

Read more >

Politica de confidențialitate

Română Politica de confidențialitateUltima actualizare la 09-feb-2023Data intrării în vigoare 10-feb-2023 Această Politică de confidențialitate descrie politicile A&A Indepdenent Consulting S.R.L, București Strada Vicina nr.

Read more >

Credit ipotecar

Ce este un broker de credite? Brokerul de credit ipotecar este un intermediar profesionist care facilitează procesul de creditare dintre clientul persoană fizică sau juridică

Read more >